Privacy policy

KUMEKO GROUP OY:N TIETOSUOJASELOSTE
28.5.2023

1. YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste on KUMEKO Group Oy:n (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) asiakasrekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä, kun vierailet Rekisterinpitäjän verkkosivuilla tai käytät sen kautta Rekisterinpitäjän palveluita. Tässä Tietosuojaselosteessa termillä ”henkilötiedot” tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joista sinut voi tunnistaa ja jotka olet antanut käyttäessäsi Rekisterinpitäjän palveluita ja/tai jotka Rekisterinpitäjä on saanut muita kanavia pitkin.

2. REKISTERINPITÄJÄ

KUMEKO Group Oy
Y-tunnus: 2481001–6
Karjarannantie 33, 28100 Pori

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mikko-Joonas Kuuminainen, toimitusjohtaja
mikko.kuuminainen@kumeko.fi

4. REKISTERIN NIMI

KUMEKO Group Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, oikeutetun edun, rekisteröidyn suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen viestintään, mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri koostuu IT-järjestelmien avulla pidettävistä rekistereistä sekä manuaalisesti pidetyistä asiapaperiarkistoista. Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröityyn liittyvinä tietoina

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
 • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus
 • työnantajayrityksen nimi, toimipisteen nimi, y-tunnus, postiosoite, ALV-numero
 • sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä sekä mm. tarkemmat sähkönkäyttötiedot, sähköliittymätiedot, käyttöpaikkatiedot
 • laskutukseen liittyvät tiedot
 • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien avulla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, kontakteista Rekisterinpitäjän -tai Rekisterinpitäjän lukuun toimivan yrityksen henkilöstön kanssa puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, markkinointitapahtumissa tai -tilaisuuksissa, postituslistalle rekisteröitymisen yhteydessä ja erinäisistä julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä sekä alan palveluntarjoajien tietokannoista.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja kolmansille osapuolille vain poikkeustapauksissa.

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteristään tietoja edustamilleen pää- miehille tai muille kolmansille osapuolille Suomessa, EU:n alueella tai sen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käyttötarkoituksien kannalta tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Joidenkin Rekisterinpitäjän tuotteiden tai palveluiden hankinta ja käyttö voivat edellyttää tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, jolloin tietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla Rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto-, poliisi- tai sosiaaliviranomaisille. Henkilötietojen tietopyynnöstä informoidaan aina rekisteröityä, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

10. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy. Muut fyysiset asiapaperiarkistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä Rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta sekä lukuun toimivan IT-tuen työntekijöillä on käytännössä pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin Rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. IT-tuen käyttöoikeus myönnetään tapauskohtaisesti.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa häntä koskevat käsiteltävät henkilötiedot
 • saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteys Rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarkentamaan rekisteröidyn pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön käsittele- mistä. Mikäli Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Rekisterinpitäjä kieltäytyä pyynnöstä.

Rekisteröity voi poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

13. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

KUMEKO Group Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen ja ne julkaistaan tällä sivustolla.